« كربلا؛ نه ترس، نه بي‌باكياین همه شور و شعور حسینی از کجاست؟! »

ثبوت فضائل خاتم النبیاء (صلی الله علیه وآله وسلم)برای اباعبدالله الحسین (علیه السلام)

نوشته شده توسطنرجس دولت آباد 25ام مهر, 1396

((حسین منی وانا من الحسین )))

پیامبر اکرم حضرت محمدمصطفی(صلی الله علیه وآله وسلم)فرمودند:حسین (علیه السلام)ازمن است ومن ازحسینم.

منظورپیامبراکرم(صلی الله علیه وآله وسلم)اازبیان این مطلب چیست؟

1-پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)سیدالانبیاءاست .اباعبدالله الحسین (علیه السلام) خاتم الشهداء(معصومین به شمشیراست).

2-پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)رحمه للعالمین به جهت فیضی که برهمه خلایق می رساند.اباعبدالله الحسین (علیه السلام)رحمه للعالمین به جهت فیضی که برهمه خلایق می رساند.

3-پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)شاهدومبشراست.اباعبدالله الحسین (علیه السلام)شاهد بر زوارش و گریه کنندگانش در روزقیامت است و امام حسین (علیه السلام) بشارت به گریه کنندگانش میدهدومی فرماید:ای گریه کننده اگربدانی که چه ثوابی ازبرای تومهیا شده است هرآیینه فرح توبیشترازجزعت خواهدبود.

4-پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)مخصوص به کوثراست.اباعبدالله الحسین(علیه السلام)

سبب فرح کوثراست.(درروایت مسمع بن عبدالملک مذکوراست که کوثرفرحناک میشودبه شرب گریه کنندگان ازاو)

5-پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)صاحب وسیله که یکی ازمقامات شفاعت است.اباعبدالله (علیه السلام)ازاعظم شفاعت رسول الله است.

6-پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)درعضو بدنش کرامت ومعجزه ظاهربود.اباعبدالله (علیه السلام)مظهرکرامات اوبودچنان که گلووپشانیش ازاثربوسه ی آن حضرت میدرخشیدوهمچنین قلب مبارک آن حضرت رابسیارمی بوسیدوسببش معلوم نبودتاآنکه تیرسه شعبه برقلب نازنینش نشست.

7-پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)به معراج رفتندبه کیفیات خاصه(جسمانی وروحانی)

اباعبدالله (علیه السلام)به معراج رفت به کیفیات خاصه(یک معراج جسمانی که بدنش راروزشهادت بودویکی معراج جسمانی)

8-پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)زحمت کشیدنددرابلاغ احکام الهی در مکه وتنهاایستاددرمقام دعوت خلایق ومحتمل زحمات امت گردیدودرجنگ های بدرواحدو…زحمت کشیدند.اباعبدالله (علیه السلام)نیززحمت کشیدندودرترویج شریعت تنهاایستاددرمقابل دشمنان وهمه مشقت های غزوات پیامبردرروزعاشورابراوجمع گردید.

پس کافی است مانیزبگوییم محمد(صلی الله علیه وآله وسلم)ازحسین(علیه السلام) است وحسین (علیه السلام)

ازمحمد(صلی الله علیه وآله وسلم).

 

پی نوشت:

کتاب امام حسین (علیه السلام)درآینه قران وروایات/اصغرغلامرضایی


 
چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟